Z przyjemnością informujemy,  że nasza spółka BJORG.TECH Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje. Całkowita wartość projektu: 246 000 zł Całkowita wartość dofinansowania: 246 000 zł na realizację badań B+R pt. Wykonanie i charakteryzacja laminowanych kompozytów zawierających w swej budowie nanostruktury aktywne.